fizteh 20150212812 

8 : 3

ФИЗТЕХ VS ХК Колизей

15.10.16

Янтарь

logo Kolizey
 logo Kolizey

5 : 4

ХК Колизей vs АМК

22.10.2016

Янтарь - тренировочный

 

amk2 2013091813 

 logo Kolizey

6 : 5

ХК Колизей vs Огненные Ястребы

30.10.2016

Звезда
ognennie yastrebi logo 20150214881
 logo Kolizey

2 : 4

ХК Колизей vs Магия Хоккея

05.11.2016

Янтарь
image 07 09 14 21 30 1 20140909483 
feniks moskva logo 20150214696 

6 : 4

ХК Феникс vs ХК Колизей

12.11.2016

Янтарь
logo Kolizey 
vektor 20121119699 

4 : 1

Вектор vs ХК Колизей

20.11.2016

RIGA ICELAND
logo Kolizey 
logo Kolizey

5 : 7

ХК Колизей VS ХК Торпедо (Москва)

26.11.2016

Янтарь
image 10 10 16 09 41 20161011651
logo Kolizey 

4 : 4

ХК Колизей VS ФИЗТЕХ

11.12.2016

Янтарь - тренировочный
fizteh 20150212812  
logo Kolizey

2 : 9

ХК Колизей VS Огненные Ястребы

18.12.2016

Звезда
ognennie yastrebi logo 20150214881
image 10 10 16 09 41 20161011651

5 : 1

ХК Торпедо (Москва) VS ХК Колизей

25.12.2016

RIGA ICELAND
logo Kolizey

 

amk2 2013091813

4 : 4

АМК-2 VS ХК Колизей

15.01.2017

Звезда
logo Kolizey
logo Kolizey 

7 : 5

ХК Колизей VS Магия Хоккея

28.01.2017

Янтарь
image 07 09 14 21 30 1 20140909483

logo Kolizey

2 : 4

Колизей ТС VS Вектор

12.02.2017

Янтарь - тренировочный

 

vektor 20121119699

feniks moskva logo 20150214696

11 : 1

ХК Феникс VS ХК Колизей

04.03.2017

Янтарь
logo Kolizey

 

vektor 20121119699

5 : 2

Вектор VS ХК Колизей

19.03.2017

Янтарь
logo Kolizey

 logo Kolizey

2 : 6

ХК Колизей VS Вектор

26.03.2017

Янтарь (Главная)

 

vektor 20121119699

fizteh 20150212812

4 : 8

ФИЗТЕХ VS Колизей

09.04.2017

Янтарь (Главная)
logo Kolizey
logo Kolizey

4 : 6

Колизей VS ФИЗТЕХ

16.04.2017

Звезда
fizteh 20150212812
logo Kolizey

5 : 2

Колизей VS ФИЗТЕХ

22.04.2017

Звезда
fizteh 20150212812
image 10 10 16 09 41 20161011651

6 : 5

Торпедо (Москва) VS ХК Колизей

20.05.2017

Янтарь
logo Kolizey